Translation:Veryhard campaign txt/th

From UFO:AI

เป็นฉากที่มีความยากมาก ฉากนี้ทุกอย่างจะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณทั้งนั้น คุณจะมีบุคคลน้อย และทุกชาติจะเรียกร้องมากอย่างยิ่ง มนุษย์ต่างดาวจะไม่มีการปราณี

ตัวเลือกนี้แสดงระดับยากมาก และแนะนำเฉพาะคนที่ชนะระดับยากแล้ว และยังอยากจะทำร้ายตัวเองอีก