Translation:Easy campaign txt/th

From UFO:AI

เป็นฉากที่ค่อนข้างปล่อย มนุษย์ต่างดาวจะไม่แกร่งเท่าไร จานบินจะบุกน้อยครั้งลง และคุณจะมีคนใหม่มาแทนคนที่ตายในสงครามมากกว่า

ฉากนี้เป็นระดับง่าย และเป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นครั้งแรกที่อยากจะไปได้ง่ายกว่าระดับปกติ