Translation:Alien odd behaviour txt/cs

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

Záznam v UFOpedii

Návrh

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Návrh: Podivné chování


Veliteli,

Živí cizáci v našich celách začali projevovat nevyrovnané chování od poslední taktické mise.

Předtím byli jedinci stěží inteligentní, řídící se pouze instinkty, navzdory jejich značně vyvinutým mozkovým strukturám. Avšak nyní se zdá, že cvičí nějaký druh inteligenčního ovládání, jasně komunikují skrz zvukotěsné stěny cel, pracují jako tým a dokonce podnikají koordinované pokusy o útěk. Bylo zapotřebí použít uspávací šipky ke zkrocení více aktivnějších jedinců.

Věříme, že noví jedinci naposledy přidaní do naší jednotky cizáckých cel nějakým způsobem působí na skupinu. Můžou to být hodnostně výše postavení příslušníci cizácké hierarchie. Pokud jsme zajali cizáckého důstojníka nebo pokud je tu nějaká zcela odlišná příčina tohoto nového chování, potřebujeme vyšetřit způsob jak a proč. Budu vděčný za Vaše povolení zahájit nové výzkumy k odhalení podstaty tohoto jevu.

S pozdravem,

Dr. Connor


Výsledek

PRO: Velitel základny, PHALANX, Velení atlantických operací

OD: Dr. Connor, VaV: Biologické oddělení, PHALANX, Velení atlantických operací

DATUM: %02i %s %i

PŘEDMĚT: Výsledek: Podivné chování


Veliteli,

strávili jsme několik uplynulých týdnů vyšetřováním těchto neobvyklých událostí v našich cizáckých celách a věříme, že jsme zformulovali teorii, která může vysvětlovat cizáckou znovunalezenou inteligenci.

Zdá se, že jsme byli vedle v našich úvodních posouzeních jak cizácký intelekt pracuje. Nejprve jsme věřili tomu, že jsou nezávisle operující jednotlivci - stejným způsobem, jako jsou lidé - ačkoliv s lepší komunikací a týmovou taktikou. Nicméně naše laboratorní pokusy a intenzivní vyhodnocení bojových filmových záběrů se nyní zdají popírat tyto domněnky.

Na našich filmových záznamech jsme často viděli cizáky hledat ukrytí, koordinovat jejich palbu a pracovat jako tým, dokonce ačkoliv nenesli žádné zjevné komunikační zařízení. Nicméně když jsme zajali několik živých exemplářů, v našich celách nikdy nevykazovali nic nad úrovní zvířecích instinktů. To se zdá být neslučitelné s důkazy, které máme; velké, dobře vyvinuté mozkové struktury a prokázané dovednosti bojové taktiky.

Hledali jsme usmíření těchto myšlenek v nových hypotézách a naše experimenty začaly projevovat hmatatelné výsledky. Noví jedinci určitě jsou zodpovědní za neobvyklé chování, které jsme pozorovali, ale původně jsme předpokládali, že to byli důstojníci nějakého typu. Nyní věříme, že tato teorie bude také chybná. Naše experimenty prokázaly, že když je cizákům dovoleno shromažďování se - s nebo bez předpokládaných "důstojníků" - stávají se významně více aktivnějšími a důmyslnějšími. Když jsou izolováni jeden od druhého na dostatečně velkou vzdálenost, navracejí se zpátky do jejich základního stavu. Závěr je zřejmý. Je zde nějaký druh společné síly pojící tato stvoření dohromady.

Objevil se řetězec nových teorií. Nejpravděpodobnější vysvětlení je v cizáckém mozku. Je několik druhů cizáků, z nichž všechny splňují fyziologické požadavky na vnímavé druhy, nicméně vykazují malou až žádnou vlastní aktivitu mozkových vln. To naznačuje přítomnost nějakého typu sdílené nebo rozdělené mysli mezi nimi, úlová mysl rostoucí více v inteligenci, jak roste v počtech. Nejsme si jistí, jak je možné pro tuto sdílenou mysl překročit hranice druhů; je zřejmé, že rozdílné cizácké rasy pocházejí z odlišných světů s obrovsky odlišnými vývojovými cestami a některé druhy se jeví být značně dál od ostatních. Nicméně dáno cizáckou pokročilou technologií - "jak" je menší hádanka než "proč".

Tyto nové objevy se také zdají napovídat, že jedinci dole na Zemi jsou odříznuti od zdroje jejich inteligence. Zatímco to může být důležitá výhoda pro síly PHALANX, také to přináší hrozby, na které jsme dosud nepomysleli. Naše výzkumy cizácké fyziologie dokazují, že izolovaní jedinci nemohou přežít velmi dlouho v našem prostředí a chovat se s trochu dostatečnou inteligencí, když jsou na povrchu; nicméně pokud dovolíme dost velkému počtu uniknout a koordinovat se s ostatními - nebo s cizáckými sympatizanty na Zemi - budeme stát před značným infiltračním rizikem.

S několika jedinci při ruce, jejich inteligence nyní vypadá přibližovat se lidské úrovni. Pokud dokážeme vytvořit vhodné překládací zařízení nebo společnou řeč, věřím, že můžeme konečně být schopni otevřít komunikaci s cizáky v zajetí PHALANXu. Snad někteří z našich jazykovědců nebo psychologických expertů mohou zformovat dialog. Toto je cesta pátrání, kterou si nemůžeme dovolit ignorovat.

Samozřejmě, pokud takové experimenty budou odsouhlaseny velitelem základny, ujišťuji Vás, že můj tým bude v dokonalé obezřetnosti. Nic pro nás není více důležité, jako životy našich mužů a bezpečnost našich zařízení.


S pozdravem,

Dr. Connor

Links


Research Tree Data

(This information for reference only; do not translate or include in-game.)

Prerequisites:
 10 live aliens in containment
 The Alien Mind
Opens:
 Alien Communication
 A New Twist