Translation:Veryeasy campaign txt/th

From UFO:AI
Jump to navigation Jump to search

เป็นฉากที่ใจดีมาก กองทัพของคุณจะแข็งแกร่งกว่า, มนุษย์ต่างดาวอันตรายน้อยลง, และคุณจะเสียกำลังคนน้อยกว่าในระดับนี้

ฉากนี้เป็นระัดับง่ายมาก และเป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นครั้งแรกที่ต้องการทดลองเล่น UFO:AI